aktualizowano: 2015-08-11 Odsłon: 10209

II przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie Szczecińskim ogłasza II przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie Szczecińskim ogłasza II przetarg nieograniczony na roboty budowlane na zadanie pn. Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych. 

 

Aktualizacja 06.08.2015 r.

W treści „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” na s. 2. Punkt III. OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA, pominięto dostawę i montaż instalacji nawiewno wywiewnej, którą zgodnie z „Przedmiarem robót” oraz „Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Elektrycznych i Teletechnicznych” należy uwzględnić z przedmiocie zamówienia. 

Aktualizacja 06.08.2015 r.

Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie w związku z aktualizacją treści „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” w II przetargu nieograniczonym na roboty budowlane informuje, że przedłużony został czas składania ofert na w/w przetarg do dnia 24.08.2015 r. do godz. 10.00. oraz czas otwarcia ofert do dnia 24.08.2015 r. o godz. 10.30.

 

Aktualizacja 06.08.2015 r.

  • W treści „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” ulegają zmianie zapisy:

s. 2. Punkt III. OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja robót budowlanych na zadaniach inwestycyjnych związanych pn.: Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych

Przedmiot zamówienia obejmuje wylanie podłoża z betonu podkładowego wewnątrz budynku, wykonanie robót murarskich (postawienie ścian działowych wewnętrznych), tynkarskich i instalacyjnych - bez białego montażu branży: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej (podstawowa i uziemienie), elektrycznej SAP, alarmowej i antywłamaniowej z wyjątkiem telewizji przemysłowej CDTV oraz dostawę i montaż instalacji nawiewno wywiewnej w ramach remontu i przystosowania pomieszczeń magazynowych pod pływalnią w budynku Gimnazjum nr 4 na magazyn muzealny zabytków archeologicznych.

Na s. 17. Informacja: NIE OTWIERAĆ przed dniem 07.08.2015 r. godz. 10.30.
otrzymuje brzmienie: NIE OTWIERAĆ przed dniem 24.08.2015 r. godz. 10.30.

Na s. 19 w punkcie XVIII MIEJSCA ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Podpunkt 1. otrzymuje brzmienie:
Ofertę należy złożyć w siedzibie głównej Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie Szczecińskim, ul. Rynek Staromiejski 2 w terminie do dnia 24.08.2015 r. do godz. 10.00.

Podpunkt 6. Otrzymuje brzmienie:
Zamawiający otworzy oferty w dniu 24.08.2015 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, w gmachu głównym Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Rynek Staromiejski 2-4.

Aktualizacja 3.08.2015:

Odpowiedź Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie na „Zapytania”, które wpłynęły w dniu 31 lipca 2015 r. w związku z ogłoszeniem II przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na zdanie pn. „Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych”.

Ad. Zapytanie nr 1 z dnia 29 lipca 2015 r.

                W ogłoszonym przetargu zamieściliśmy Dokumentację projektową (Zał._11_Dokumentacja_projektowa.pdf) obejmującą cały zakres prac w efekcie których ma powstać „Magazyn zabytków muzealnych”. W związku z pozyskiwaniem zewnętrznych funduszy ministerialnych na realizację projektu MAH w Stargardzie podzieliło prace przewidziane w dokumentacji projektowej na kilka etapów. O tym jaki zakres prac przewidziany jest w ogłoszonym II przetargu stanowi opis przedmiotu zamówienia (pkt 3 SIWZ) oraz „Przedmiar robót” (Zał._10_Przedmiary_robot.pdf), w którym wydzielony został ograniczony zakres prac z całego projektu. 

Ad. Zapytanie (nr 2) z dnia 30 lipca 2015 r.

                W zakresie prac przewidzianych w ogłoszonym II przetargu nie przewidujemy białego montażu żadnej z branż, jak i też nie przewidujemy montażu instalacji c.o tak jak wskazuje opis przedmiotu zamówienia (pkt 3 SIWZ). Przy wycenie i wykonaniu proszę kierować się zakresem prac podanym w opisie przedmiotu zamówienia (pkt 3 SIWZ) a następnie załączonymi „Przedmiarami” oraz „Dokumentacją projektową”. 

aktualizowano: 2015-08-11
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: