aktualizowano: 2017-09-18 Odsłon: 4098

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1579 z późniejszymi zmianami) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: „Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych” odbyło się w dniu 15.09.2017 o godz. 10:40.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 146 295,13 PLN netto.

 

Oferta nr (wg kolejności wpływu)

Nazwa Wykonawcy

Cena netto

Termin wykonania zamówienia

Gwarancja jakości

 

1.

Zakład Ogólnobudowlany Instalatorstwo i Pomiary Elektryczne Zygmunt Majewski

215 636,28 PLN

15.12.2017 r.

60 miesięcy

 

 

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie ogłasza przetarg
nieograniczony na zadanie pn. Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych
budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych.

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z (t.j. Dz.U. z 2017 r, poz. 1579), Zamawiający informuje, iż wprowadza modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia- SIWZ oraz Załącznika nr 9 (Przedmiary) w następującym zakresie:

 

  1. W załączniku nr 9 do SIWZ zawierającym przedmiary zostały wprowadzone następujące zmiany:

- na str. 13, w pozycji nr 14, jest napisane: zawory przelotowe proste żeliwne ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm, szt. 50,0000. Ten zapis zostaje zmieniony na: zawory przelotowe proste żeliwne ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm, szt. 6,0000.

- na str. 15, w pozycji nr 18, jest napisane: zawory przelotowe proste żeliwne ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm, szt. 14,0000. Ten zapis zostaje zmieniony na: zawory przelotowe proste żeliwne ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm, szt. 4,0000.

- na str. 17, pod nr 34, jest napisane: zawory przelotowe proste żeliwne ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm, szt. 14,0000. Ten zapis zostaje zmieniony na: zawory przelotowe proste żeliwne ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm, szt. 4,0000.

- na str. 17, pod nr 35, jest napisane: zawory przelotowe proste żeliwne ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm, szt. 50,0000. Ten zapis zostaje zmieniony na: zawory przelotowe proste żeliwne ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm, szt. 6,0000.

 

2)  W treści „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” ulegają zmianie zapisy:

 

-s. 23, informacja: NIE OTWIERAĆ przed dniem 11.09.2017 r.  godz.: 10.30

otrzymuje brzmienie: NIE OTWIERAĆ przed dniem 15.09.2017 r.  godz.: 10.30

 

-s. 24, pkt. 1 informacja: Ofertę należy złożyć w siedzibie głównej Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie ul. Rynek Staromiejski 2 w terminie do dnia 11.09.2017 r. do godz. 10.30.

otrzymuje brzmienie: Ofertę należy złożyć w siedzibie głównej Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie ul. Rynek Staromiejski 2 w terminie do dnia 15.09.2017 r. do godz. 10.30.

-s. 24, pkt. 7 informacja: Zamawiający otworzy oferty i zmiany do ofert w dniu 11.09.2017 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, w gmachu głównym Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie przy ul. Rynek Staromiejski 2-4.

Otrzymuje brzmienie: Zamawiający otworzy oferty i zmiany do ofert w dniu 15.09.2017 r. o godz. 10.40 w siedzibie Zamawiającego, w gmachu głównym Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie przy ul. Rynek Staromiejski 2-4

 

 

Powyższe zmiany powodują konieczność modyfikacji treści ogłoszenia, w zakresie terminu składania ofert.

 

 

Aktualizacja z dnia 18.09.2017

Informacja o unieważnieniu przetargu

 

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie jako Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017r. poz. 1579),  informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych. Zgodnie  z  dyspozycją  art.  93  ust  1  pkt  4  ustawy  PZP  postępowanie  o  udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej  oferty  lub  oferta  z najkorzystniejszą  ceną  przewyższa  kwotę,  którą  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej. W  przedmiotowym  postępowaniu  cena złożonej oferty  znacznie  przekracza  możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 146 295,13 netto. Zamawiający nie może zwiększyć ww. kwoty, w związku z czym unieważnienie postępowania jest konieczne.

aktualizowano: 2017-09-18
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: