Rada Muzeum

ost. aktualizacja: 2016-10-11 Odsłon: 12964

Rada Muzeum


Rada Muzeum przy Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Stargardzie powołana została zgodnie z Uchwałą NR XVI/165/99 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 30 listopada 1999 r. Zgodnie z Uchwałą NR XXIII/260/08 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Stargardzie powołano Radę Muzeum w następującym składzie:

Rada Muzeum - kadencja 2016/2020
Ryszard Baloń
Damian Gralak
Maciej Iwańkowicz
Czesław Kwiatkowski
Stanisław Michałowski
Robert Pawlak
Andrzej Pułaski - przewodniczący Rady Muzeum
Przemysław Urbański
Jerzy Waliszewski
Jan Zenkner

Regulamin Rady Muzeum przy Muzeum w Stargardzie

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz.U. nr 5 poz. 25 z 1997 r. art.11, ust.8) Rada Muzeum w Stargardzie ustala Regulamin Rady Muzeum.

1. Regulamin Rady Muzeum w Stargardzie zwany dalej "Regulaminem" określa tryb pracy Rady Muzeum.
2. Rada Muzeum odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Kworum do głosowania, na okoliczność ważnych decyzji ustala się: 50% aktualnego składu osobowego Rady Muzeum plus 1 osoba.
4. W razie nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Muzeum członkowie Rady wybierają osobę ze swego grona, która przewodniczy posiedzeniu.
5. Posiedzenie może być zwoływane na wniosek Przewodniczącego Rady Muzeum.
W przypadkach wyjątkowych na wniosek:
- Przewodniczącego Rady Miejskiej
- Dyrektora Muzeum
- Członków Rady Muzeum ( nie mniej niż 2 osoby)
6. Posiedzenia są protokołowane przez Sekretarza Rady Muzeum.
7. Każdy członek Rady ma prawo wnoszenia do protokółu swoich uwag.
8. Protokóły z posiedzeń są podpisywane przez Przewodniczącego i Sekretarza Rady Muzeum.
9. Protokóły i inną dokumentację gromadzi i przechowuje Sekretarz Rady Muzeum.

ost. aktualizacja: 2016-10-11
Instytucja kultury Gminy-Miasto Stargard

Muzeum mobile:

apple android

Na skróty:

BIP
Facebook Tweeter Instagram RSS

Zostań z nami: