Regulamin organizacyjny Muzeum

ost. aktualizacja: 2016-01-07 Odsłon: 5580

Regulamin Organizacyjny

Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie Szczecińskim

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa zasady funkcjonowania Muzeum, organizację wewnętrzną, zakres zadań działów i samodzielnych stanowisk pracy.
 2. Regulamin organizacyjny Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie nadawany jest przez Dyrektora Muzeum po zasięgnięciu opinii Organizatora, działających w Muzeum organizacji związkowych oraz stowarzyszeń twórców.
 3. Muzeum realizuje zadania określone w obowiązujących przepisach prawa oraz w jego statucie.
 4. Muzeum w Stargardzie jest samorządową instytucją kultury, której Organizatorem jest Gmina Miasto Stargard.

§2

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Muzeum – należy przez to rozumieć Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie;

2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie;

3) komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć działy oraz samodzielne stanowiska pracy;

4) Kierowniku – należy przez to rozumieć osobę kierującą działem.

Rozdział II

 Zarządzanie Muzeum

§3

 1. Dyrektor zarządza Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.
 2. Do zakresu działania Dyrektora Muzeum należy:

1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjno-gospodarczej;

2) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;

3) przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;

4) czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi;

5) wydawanie zarządzeń;

6) wykonywanie czynności pracodawcy, w tym zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;

7) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;

8) współpraca z Zastępcą Dyrektora ds. Naukowych w zakresie działalności merytorycznej Muzeum;

9) współpraca z Głównym Księgowym Muzeum w zakresie spraw finansowo - księgowych i gospodarczych Muzeum;

10) pełnienie funkcji przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego wydawnictw Muzeum w Stargardzie;

11) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;

12) nadzór nad współpracą z organami samorządowymi, instytucjami, organizacjami, związkami i stowarzyszeniami a także innymi placówkami w zakresie działalności prowadzonej przez Muzeum na terenie kraju oraz poza jego granicami;

13) nadzór, kontrola i ocena pracy działów Muzeum oraz pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach.

§4

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Muzeum, w zakresie jego praw
  i obowiązków, spraw finansowych, majątkowych i innych zobowiązań uprawniony jest jednoosobowo Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Dyrektor może udzielić pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych
  w imieniu Muzeum Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych lub innemu pracownikowi.
 3. Pełnomocnik jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych w ramach udzielonych mu przez Dyrektora pełnomocnictw.
 4. Udzielenie pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 2 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Ustanowienie i odwołanie pełnomocników podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Organizatora. Nie dotyczy to pełnomocników procesowych.

§5

Do obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych należy w szczególności:

 1. współdziałanie z Dyrektorem Muzeum w zakresie działalności merytorycznej oraz celów strategicznych Muzeum wraz z określaniem sposobów ich osiągania;
 2. zastępowanie Dyrektora oraz reprezentowanie Muzeum na zewnątrz w czasie nieobecności Dyrektora;
 3. nadzór nad funkcjonowaniem i prawidłowym wykonywaniem zadań przez podległe mu komórki organizacyjne Muzeum;
 4. odpowiedzialność za kierunki i poziom merytoryczny badań naukowych prowadzonych przez Muzeum;
 5. inicjowanie i podejmowanie działań w zakresie gromadzenia i udostępniania zbiorów;
 6. inicjowanie i podejmowanie działań w zakresie nawiązywania kontaktów naukowych, jak również współdziałanie z instytucjami i stowarzyszeniami w kraju i zagranicą w zakresie działalności zbliżonej do Muzeum;
 7. nadzór merytoryczny nad promocją Muzeum, przygotowaniem i realizacją planów naukowych, planów działalności wystawienniczej, wydawniczej
  i edukacyjnej;
 8. nadzór nad przygotowaniem okresowych sprawozdań i planów pracy Muzeum w zakresie działalności merytorycznej;
 9. nadzór nad udzielaniem informacji naukowej.

§6

 1. Główny Księgowy Muzeum jest odpowiedzialny za całokształt gospodarki finansowo - rzeczowej Muzeum, prowadzonej na zasadach określonych dla instytucji kultury.
 2. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

1) opracowywanie planów finansowych i zabezpieczenie ich prawidłowej realizacji, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i inne akty normatywne;

 2) sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych;

 3) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;

4) prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, finansów i gospodarki materiałowej;

6) opracowywanie instrukcji obiegu dokumentów finansowych oraz nadzór i kontrola realizacji zaleceń w niej zawartych, jak również wszystkich innych operacji finansowo-rzeczowych, realizowanych przez upoważnionych pracowników Muzeum;

7) nadzór nad prawidłowym wydawaniem, prowadzeniem i rozliczaniem wpływów z kwitariuszy przychodowych, raportów kasowych, zaliczek i innych zobowiązań finansowych;

8) bieżąca kontrola kasy Muzeum;          

9) prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz nadzór nad gospodarką rzeczowo - materiałową i mieniem Muzeum;

10) prowadzenie rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i innych funduszy celowych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach;

11) prowadzenie archiwum zakładowego;

12) nadzór nad inwentaryzacją majątku Muzeum.

Rozdział III

Struktura organizacyjna Muzeum

§7

 1. W Muzeum wyodrębnia się następujące samodzielne stanowiska:

1) Dyrektor;

2) Zastępca Dyrektora d/s Naukowych;

3) Główny Księgowy.

2. W Muzeum tworzy się następujące komórki organizacyjne:

1) Dział Archeologii;

2) Dział Historii i Badań nad Społecznością Lokalną;

3) Dział Upowszechniania Sztuki, Edukacji i Promocji;

4) Dział Dokumentacji Zabytków;

5) Dział Administracyjno-Gospodarczy;

6) Księgowość;

7) Biblioteka.

 1. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:

1) Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

2) Główny Księgowy

3) Dział Administracyjno-Gospodarczy.

4. Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych podlegają bezpośrednio:

1) Dział Archeologii;

2) Dział Historii i Badań nad Społecznością Lokalną;

3) Dział Upowszechniania Sztuki, Edukacji i Promocji;

4) Dział Dokumentacji Zabytków;

5) Biblioteka

§8

Szczegółową strukturę organizacyjną Muzeum określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do regulaminu.

Rozdział IV

Zadania i organizacja pracy Muzeum

§9

Do głównych zadań Działu Archeologii należy:

 1. prowadzenie i udział w archeologicznych badaniach powierzchniowych, sondażowych, stacjonarnych, ratunkowych i interwencyjnych planowych oraz na zlecenia zewnętrzne;
 2. pozyskiwanie zbiorów archeologicznych w wyniku prowadzonych badań archeologicznych oraz przejmowanie obiektów archeologicznych od osób fizycznych i prawnych;
 3. gromadzenie, katalogowanie, opracowywanie naukowe i ewidencjonowanie zabytków archeologicznych;
 4. prowadzenie i uzupełnianie elektronicznej bazy danych muzealiów archeologicznych;
 5. wykonywanie, gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji techniczno-opisowej powstałej w toku badań archeologicznych i dokumentacji powierzonych zbiorów muzealnych;
 6. przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo, kontrolowanie stanu ich zachowania oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych, a także zgłaszanie Dyrektorowi Muzeum wszelkich zmian w tym zakresie;
 7. zapewnianie wstępnej (profilaktyczno-zabezpieczającej) konserwacji muzealiów;
 8. prowadzenie dziennika prac konserwatorskich i dokumentacji konserwatorskiej;
 9. przygotowywanie opinii konserwatorskich odnośnie obiektów pochodzących ze zbiorów własnych Muzeum lub depozytów oraz konsultowanie opinii konserwatorskich odnośnie obiektów wypożyczanych;
 10. prowadzenie i branie udziału w pracach naukowo-badawczych;
 11. prowadzenie działalności upowszechniającej i popularyzatorskiej, a w szczególności:
  1. organizacja wystaw stałych i czasowych,
  2. realizacja innych form propagujących działalność działu oraz Muzeum;
 12. opracowywanie i publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań archeologicznych, wydawnictw naukowych i popularno-naukowych oraz artykułów, wykładów i referatów;
 13. udostępnianie zbiorów i dokumentacji do celów naukowych, wystawienniczych, wydawniczych i edukacyjnych;
 14. realizowanie kwerend;
 15. opracowywanie planów i sprawozdań z działalności działu oraz dotyczących zbiorów archeologicznych;
 16. współpraca z innymi jednostkami, placówkami kultury, naukowymi, oświatowymi i działami Muzeum w zakresie działalności działu;
 17. opracowywanie programów, projektów i wniosków aplikacyjnych służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność merytoryczną.

§10

Do głównych zadań Działu Historii i Badań nad Społecznością Lokalną należy:

 1. gromadzenie zbiorów muzealnych z zakresu historii, sztuki, etnografii
  i numizmatyki oraz gromadzenie materiałów w ramach „Archiwum Pamięci Świadków i Świadectw Historii”;
 2. katalogowanie i opracowywanie naukowe zbiorów oraz prowadzenie dokumentacji powierzonych zbiorów muzealnych;
 3. prowadzenie i uzupełnianie elektronicznej bazy danych muzealiów;
 4. przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo, kontrolowanie stanu ich zachowania oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych, a także zgłaszanie Dyrektorowi Muzeum wszelkich zmian w tym zakresie;
 5. prowadzenie lub branie udziału w pracach naukowo-badawczych;
 6. prowadzenie działalności upowszechniającej i popularyzatorskiej,
  a w szczególności:
 1. organizacja wystaw stałych i czasowych,
 2. realizacja innych form propagujących działalność działu oraz Muzeum;
 1. opracowywanie i publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wydawnictw naukowych i popularno-naukowych oraz artykułów, wykładów
  i referatów;
 2. udostępnianie zbiorów i dokumentacji do celów naukowych, wystawienniczych, wydawniczych i edukacyjnych;
 3. realizowanie kwerend;
 4. opracowywanie planów i sprawozdań dotyczących działalności działu oraz zbiorów pozostających pod jego opieką;
 5. współpraca z innymi jednostkami, placówkami kultury, oświatowymi
  i naukowymi oraz pozostałymi działami Muzeum w zakresie działalności działu;
 6. opracowywanie programów, projektów i wniosków aplikacyjnych służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność merytoryczną.

§11

Do zakresu zadań Działu Upowszechniania Sztuki, Edukacji i Promocji należy w szczególności:

 1. koordynowanie harmonogramu i opracowywanie planów wystaw;
 2. przygotowywanie i organizowanie wystaw stałych i czasowych;
 3. pomoc przy organizacji wystaw przygotowywanych w ramach innych działów;
 4. projektowanie, przygotowywanie i nadzór nad dystrybucją zaproszeń, plakatów, informatorów itp. zawierających dane ogólne oraz odnoszących się do działalności wystawienniczej i edukacyjnej Muzeum;
 5. prowadzenie kroniki działalności Muzeum;
 6. koordynowanie, prowadzenie i inspirowanie działalności oświatowej;
 7. współpraca ze szkołami (wszystkich typów i poziomów kształcenia) w zakresie edukacji muzealnej (organizowanie lekcji, prelekcji, pokazów, konkursów, odczytów, projektów itp.);
 8. opracowywanie i publikowanie informatorów, katalogów, przewodników wystaw, wydawnictw naukowych i popularno-naukowych w tym szczególnie w zakresie publikacji ogólnych o Muzeum oraz odnoszących się do działalności edukacyjnej i wystawienniczej oraz artykułów, wykładów
  i referatów;
 9. aktualizowanie danych na stronie internetowej Muzeum i innych nośnikach informacji w oparciu o materiały dostarczone przez inne działy;
 10.  zajmowanie się promocją działań Muzeum;
 11.  prowadzenie bieżącej współpracy z mediami przede wszystkim w zakresie informowania o planowanych i zrealizowanych wydarzeniach;
 12.  współpraca i udzielanie informacji związanych z działalnością Muzeum instytucjom i osobom fizycznym w kraju i zagranicą;
 13.  prowadzenie ewidencji sprzętu wystawowego, koordynowanie i organizowanie jego wypożyczeń;
 14. opracowywanie planów i sprawozdań z działalności działu oraz z działalności merytorycznej Muzeum;
 15.  współpraca z innymi jednostkami, placówkami kultury, naukowymi, oświatowymi i działami Muzeum w zakresie działalności działu;
 16.  opracowywanie programów, projektów i wniosków aplikacyjnych służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność merytoryczną.

§12

Do zakresu zadań Działu Dokumentacji Zabytków należy w szczególności:

 1. uaktualnianie wykazów obiektów zabytkowych ujętych w ewidencji obiektów zabytkowych;
 2. gromadzenie i zabezpieczanie dokumentacji przechowywanej w dziale;
 3. katalogowanie i opracowywanie powierzonych zbiorów oraz prowadzenie ich dokumentacji;
 4. prowadzenie i uzupełnianie elektronicznej bazy danych przechowywanych
  w dziale zbiorów;
 5. udostępnianie zbiorów i dokumentacji do celów naukowych, wystawienniczych, wydawniczych i edukacyjnych;
 6. przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo, kontrolowanie stanu ich zachowania oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych, a także zgłaszanie Dyrektorowi Muzeum wszelkich zmian w tym zakresie;
 7. opracowywanie i publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wydawnictw naukowych i popularno-naukowych oraz artykułów, wykładów
  i referatów;
 8.  realizowanie kwerend;
 9. prowadzenie lub branie udziału w pracach naukowo-badawczych;
 10.  prowadzenie działalności upowszechniającej i popularyzatorskiej, a w szczególności:
  1. organizacja wystaw stałych i czasowych,
  2. realizacja innych form propagujących działalność działu oraz Muzeum, a także popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach oraz ich znaczeniu dla historii i kultury;
 11.  prowadzenie spraw dotyczących obrony cywilnej;
 12.  opracowywanie planów i sprawozdań z działalności działu oraz dotyczących zgromadzonej w dziale dokumentacji;
 13. współpraca z innymi jednostkami, placówkami kultury, naukowymi, oświatowymi i działami Muzeum w zakresie działalności działu;
 14. opracowywanie programów, projektów i wniosków aplikacyjnych służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność merytoryczną.

§13

Do zakresu zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności:

 1. obsługa biura;
 2. prowadzenie korespondencji dotyczącej działalności organizacyjno- administracyjnej;
 3. porządkowanie i ewidencjonowanie akt założycielskich, spraw rejestracyjnych, zarządzeń i regulaminów Muzeum;
 4. opracowywanie projektów zarządzeń i regulaminów Muzeum;
 5. prowadzenie całokształtu spraw wynikających ze stosunku pracy zgodnie
  z obowiązującymi przepisami;
 6. prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami akt osobowych pracowników oraz dokumentacji dotyczącej byłych pracowników Muzeum;
 7. uaktualnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznej;
 8. przygotowywanie umów z zakresu spraw związanych z funkcjonowaniem obiektów będących w posiadaniu Muzeum, w tym spraw związanych
  z dzierżawą lokali będących w użytkowaniu Muzeum;
 9. koordynowanie całokształtu spraw dotyczących utrzymania na właściwym poziomie stanu technicznego obiektów;
 10. nadzór nad zabezpieczeniem p. poż. i antywłamaniowym budynków Muzeum;
 11. prowadzenie magazynu wydawnictw i środków czystości;
 12. realizowanie, na wniosek kierowników działów, zamówień wyposażenia, zakupów środków czystości i artykułów biurowych oraz prowadzenie postępowania z zakresu zakupów, dostaw, usług zgodnie z ustawą „Prawo Zamówień Publicznych”;
 13. prowadzenie spraw z zakresu przestrzegania przepisów bhp i ochrony
  p. pożarowej, wyposażania pracowników w środki ochrony osobistej
  i prowadzenie ich ewidencji;
 14. prowadzenie bieżących spraw finansowych, w tym prowadzenie kasy;
 15. pobieranie i zabezpieczanie czeków i druków ścisłego zarachowania oraz prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania;
 16. prowadzenie rejestru delegacji i pieczęci;
 17. prowadzenie sprawozdawczości, statystyki ruchu zwiedzających, ewidencji lekcji muzealnych;
 18. organizowanie i nadzorowanie obsługi ruchu zwiedzających Muzeum;
 19. sprzedaż biletów wstępu i wydawnictw muzealnych oraz rozliczanie finansowe wpływów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 20. ochrona i zapewnianie bezpieczeństwa ekspozycji i eksponatów muzealnych w salach wystawowych, dbałość o właściwe korzystanie z obiektu przez zwiedzających, zwracanie uwagi na właściwe warunki zabezpieczenia eksponatów i urządzeń oraz na właściwy stosunek zwiedzających do eksponowanych przedmiotów;
 21. pomoc techniczna przy organizacji wystaw, promocji, konferencji itp.;
 22. utrzymywanie czystości we wszystkich pomieszczeniach Muzeum oraz utrzymywanie porządku przy obiektach będących aktualnie w użytkowaniu Muzeum;
 23. przeprowadzanie drobnych napraw i remontów;
 24. prowadzenie spraw dotyczących inwestycji i remontów w lokalach Muzeum, związanych z wyposażeniem i gospodarką składnikami majątkowymi;
 25. opracowywanie programów, projektów i wniosków aplikacyjnych służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

§14

Biblioteka swoje zadania realizuje poprzez:

 1. gromadzenie księgozbioru przez zakupy, pozyskiwanie darów
  i międzyinstytucjonalną wymianę publikacji własnych oraz prenumeratę czasopism w zakresie podstawowej działalności Muzeum;
 2. inwentaryzowanie i opracowywanie księgozbioru w formie katalogu kartkowego i elektronicznego;
 3. udostępnianie zbiorów bibliotecznych w czytelni;
 4. współpracę z innymi bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej w zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów oraz wymiany źródeł informacji
  o zbiorach bibliotecznych;
 5. kontrolowanie bezpieczeństwa i stanu zachowania powierzonych zbiorów oraz zgłaszanie Dyrektorowi Muzeum wszelkich zmian w tym zakresie;
 6. realizację programu wymiany wydawnictw z instytucjami kultury oraz placówkami naukowo-badawczymi w kraju i zagranicą;
 7. prowadzenie działalności upowszechniającej i popularyzatorskiej,
  a w szczególności:
  1. prowadzenie lekcji muzealnych,
  2. organizacja wystaw stałych i czasowych,
  3. realizację innych form propagujących działalność Biblioteki oraz Muzeum;
 8. realizowanie kwerend;
 9. opracowywanie planów i sprawozdań z działalności biblioteki muzealnej;
 10. realizację zobowiązań związanych z wykorzystaniem numerów ISBN i ISSN, w tym opracowywanie ankiet i wysyłanie egzemplarzy obowiązkowych;
 11. opracowywanie projektów i wniosków aplikacyjnych służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność merytoryczną.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§15

Każdy pracownik obowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.

§16

Muzeum jest czynne dla zwiedzających codziennie, od wtorku do niedzieli, w godzinach ustalonych odrębnym Zarządzeniem Dyrektora Muzeum.

§17

Zmiany w regulaminie wprowadzone będą w trybie przewidzianym dla jego ustalania, chyba że ustawy obowiązujące w dniu dokonania zmian stanowią inaczej.

ost. aktualizacja: 2016-01-07
Instytucja kultury Gminy-Miasto Stargard

Muzeum mobile:

apple android

Na skróty:

BIP
Facebook Tweeter Instagram RSS

Zostań z nami: