Regulamin organizacyjny Muzeum

ost. aktualizacja: 2017-06-02 Odsłon: 15725

Regulamin Organizacyjny

Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§1.

 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa zasady funkcjonowania Muzeum, organizację wewnętrzną, zakres zadań działów i samodzielnych stanowisk pracy.
 2. Regulamin organizacyjny Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie nadawany jest przez Dyrektora Muzeum po zasięgnięciu opinii Organizatora, działających w Muzeum organizacji związkowych oraz stowarzyszeń twórców.
 3. Muzeum realizuje zadania określone w obowiązujących przepisach prawa oraz w jego statucie.
 4. Muzeum w Stargardzie jest samorządową instytucją kultury, której Organizatorem jest Gmina Miasto Stargard.

 

§2.

1.      Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)      Muzeum – należy przez to rozumieć Muzeum Archeologiczno-Historyczne 
w Stargardzie;

2)      Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie;

3)      komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć działy oraz samodzielne stanowiska pracy;

4)      Kierowniku – należy przez to rozumieć osobę kierującą działem.

 

Rozdział II.

 Zarządzanie Muzeum

 

§3.

1.      Dyrektor zarządza Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.

 1. Do zakresu działania Dyrektora Muzeum należy:

1)      ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjno-gospodarczej;

2)      ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;

3)      przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów rzeczowych
i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;

4)      czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi;

5)      wydawanie zarządzeń;

6)      wykonywanie czynności pracodawcy, w tym zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;

7)      reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;

8)      współpraca z Zastępcą Dyrektora ds. Naukowych w zakresie działalności merytorycznej Muzeum;

9)      współpraca z Głównym Księgowym Muzeum w zakresie spraw finansowo - księgowych i gospodarczych Muzeum;

10)  pełnienie funkcji przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego wydawnictw Muzeum w Stargardzie;

11)  stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;

12)  nadzór nad współpracą z organami samorządowymi, instytucjami, organizacjami, związkami i stowarzyszeniami a także innymi placówkami
w zakresie działalności prowadzonej przez Muzeum na terenie kraju oraz poza jego granicami;

13)  nadzór, kontrola i ocena pracy działów Muzeum oraz pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach.

 

 

§4.

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Muzeum, w zakresie jego praw
  i obowiązków, spraw finansowych, majątkowych i innych zobowiązań uprawniony jest jednoosobowo Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Dyrektor może udzielić pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych
  w imieniu Muzeum Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych lub innemu pracownikowi.
 3. Pełnomocnik jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych w ramach udzielonych mu przez Dyrektora pełnomocnictw.
 4. Udzielenie pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 2 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.      Ustanowienie i odwołanie pełnomocników podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Organizatora. Nie dotyczy to pełnomocników procesowych.

 

§5.

Do obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych należy w szczególności:

1)      współdziałanie z Dyrektorem Muzeum w zakresie działalności merytorycznej oraz celów strategicznych Muzeum wraz z określaniem sposobów ich osiągania;

2)      zastępowanie Dyrektora oraz reprezentowanie Muzeum na zewnątrz w czasie nieobecności Dyrektora;

3)      nadzór nad funkcjonowaniem i prawidłowym wykonywaniem zadań przez podległe mu komórki organizacyjne Muzeum;

4)      odpowiedzialność za kierunki i poziom merytoryczny badań naukowych prowadzonych przez Muzeum;

5)      inicjowanie i podejmowanie działań w zakresie gromadzenia i udostępniania zbiorów;

6)      inicjowanie i podejmowanie działań w zakresie nawiązywania kontaktów naukowych, jak również współdziałanie z instytucjami i stowarzyszeniami w kraju i zagranicą w zakresie działalności zbliżonej do Muzeum;

7)      nadzór merytoryczny nad promocją Muzeum, przygotowaniem i realizacją planów naukowych, planów działalności wystawienniczej, wydawniczej
i edukacyjnej;

8)      nadzór nad przygotowaniem okresowych sprawozdań i planów pracy Muzeum w zakresie działalności merytorycznej;

9)       nadzór nad udzielaniem informacji naukowej.

 

§6.

 1. Główny Księgowy Muzeum jest odpowiedzialny za całokształt gospodarki finansowo - rzeczowej Muzeum, prowadzonej na zasadach określonych dla instytucji kultury.
 2. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

1)   opracowywanie planów finansowych i zabezpieczenie ich prawidłowej realizacji, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i inne akty normatywne;

2)  sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych;

3)  prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;

4)   prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej Muzeum zgodnie
z obowiązującymi przepisami;

5)   opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, finansów i gospodarki materiałowej;

6)   opracowywanie instrukcji obiegu dokumentów finansowych oraz nadzór
i kontrola realizacji zaleceń w niej zawartych, jak również wszystkich innych operacji finansowo-rzeczowych, realizowanych przez upoważnionych pracowników Muzeum;

7)    nadzór nad prawidłowym wydawaniem, prowadzeniem i rozliczaniem wpływów z kwitariuszy przychodowych, raportów kasowych, zaliczek i innych zobowiązań finansowych;

8)  bieżąca kontrola kasy Muzeum;        

9)   prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz nadzór nad gospodarką rzeczowo - materiałową i mieniem Muzeum;

10)  prowadzenie rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i innych funduszy celowych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach;

11)  prowadzenie archiwum zakładowego;

12)  nadzór nad inwentaryzacją majątku Muzeum.

 

Rozdział III.

Struktura organizacyjna Muzeum

 

§7.

1.      W Muzeum wyodrębnia się następujące samodzielne stanowiska:

1)      Dyrektor;

2)      Zastępca Dyrektora d/s Naukowych;

3)      Główny Księgowy.

2. W Muzeum tworzy się następujące komórki organizacyjne:

1)      Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (w organizacji);

2)      Dział Archeologii:

2a) Pracownia Konserwacji

3)      Dział Historii i Badań nad Społecznością Lokalną;

4)      Dział Upowszechniania Sztuki, Edukacji i Promocji;

5)      Dział Dokumentacji Zabytków;

6)      Dział Administracyjno-Gospodarczy;

7)      Księgowość;

8)      Biblioteka.

3.    Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:

1)   Zastępca Dyrektora ds. Naukowych;

2)   Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (w organizacji);

3)   Główny Księgowy;

4)   Dział Administracyjno-Gospodarczy.

4. Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych podlegają bezpośrednio:

1)   Dział Archeologii:

1a) pracownia Konserwacji;

2)   Dział Historii i Badań nad Społecznością Lokalną;

3)   Dział Upowszechniania Sztuki, Edukacji i Promocji;

4)   Dział Dokumentacji Zabytków;

5)   Biblioteka.

§8.

Szczegółową strukturę organizacyjną Muzeum określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do regulaminu.

 

Rozdział IV.

Zadania i organizacja pracy Muzeum

 

§9.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (w organizacji)

 

§10.

Do głównych zadań Działu Archeologii należy:

1)    prowadzenie i udział w archeologicznych badaniach powierzchniowych, sondażowych, stacjonarnych, ratunkowych i interwencyjnych planowych oraz na zlecenia zewnętrzne;

2)      pozyskiwanie zbiorów archeologicznych w wyniku prowadzonych badań archeologicznych oraz przejmowanie obiektów archeologicznych od osób fizycznych i prawnych;

3)      gromadzenie, katalogowanie, opracowywanie naukowe i ewidencjonowanie zabytków archeologicznych;

4)      prowadzenie i uzupełnianie elektronicznej bazy danych muzealiów archeologicznych;

5)      wykonywanie, gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji techniczno-opisowej powstałej w toku badań archeologicznych i dokumentacji powierzonych zbiorów muzealnych;

6)      przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo, kontrolowanie stanu ich zachowania oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych, a także zgłaszanie Dyrektorowi Muzeum wszelkich zmian w tym zakresie;

7)      prowadzenie i branie udziału w pracach naukowo-badawczych;

8)      prowadzenie działalności upowszechniającej i popularyzatorskiej,
a w szczególności:

a)      organizacja wystaw stałych i czasowych,

b)      realizacja innych form propagujących działalność działu oraz Muzeum;

9)      opracowywanie i publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań archeologicznych, wydawnictw naukowych i popularno-naukowych oraz artykułów, wykładów i referatów;

10)   udostępnianie zbiorów i dokumentacji do celów naukowych, wystawienniczych, wydawniczych i edukacyjnych;

11)   realizowanie kwerend;

12)  opracowywanie planów i sprawozdań z działalności działu oraz dotyczących zbiorów archeologicznych;

13)   współpraca z innymi jednostkami, placówkami kultury, naukowymi, oświatowymi i działami Muzeum w zakresie działalności działu;

14)  opracowywanie programów, projektów i wniosków aplikacyjnych służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność merytoryczną.

 

W skład Działu Archeologii wchodzi również Pracownia Konserwacji, do której głównych zadań należy:

1)      utrzymywanie standardów w zakresie profilaktyki i praktyki konserwacji w Muzeum;

2)      konserwowanie i restaurowanie zbiorów Muzeum oraz opieka nad powierzonymi zbiorami;

3)      przechowywanie obiektów powierzonych Pracowni w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo, a także zgłaszanie Dyrektorowi Muzeum wszelkich zmian w tym zakresie;

4)      zadania Pracowni realizowane są poprzez konserwowanie i restaurowanie zabytków archeologicznych oraz innych obiektów ze zbiorów Muzeum;

5)       prowadzenie dziennika prac konserwatorskich i dokumentacji konserwatorskiej, ewidencjonowanie obiektów przyjmowanych i wydawanych przez Pracownię, a także innej wymaganej dokumentacji;

6)      opracowywanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji prowadzonych prac konserwatorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7)      nadzór nad właściwą opieką konserwatorską dotyczącą zabytków znajdujących się w zbiorach Muzeum, a także przy organizowaniu i w trakcie trwania wystaw stałych i czasowych;

8)      przygotowywanie opinii konserwatorskich odnośnie obiektów pochodzących ze zbiorów własnych Muzeum lub depozytów oraz konsultowanie opinii konserwatorskich odnośnie obiektów wypożyczanych;

9)      udostępnianie dokumentacji do celów naukowych, wystawienniczych, wydawniczych i edukacyjnych;

10)  realizowanie kwerend;

11)  opracowywanie planów i sprawozdań z działalności Pracowni Konserwacji;

12)  współpraca z innymi jednostkami, placówkami kultury, naukowymi, oświatowymi i działami Muzeum w zakresie działalności Pracowni Konserwacji;

13)  prowadzenie i udział w pracach naukowo-badawczych oraz upowszechnianie i publikowanie ich wyników;

14)  opracowywanie programów, projektów i wniosków aplikacyjnych służących  pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność merytoryczną.

 

 

§11.

Do głównych zadań Działu Historii i Badań nad Społecznością Lokalną należy:

1)   gromadzenie zbiorów muzealnych z zakresu historii, sztuki, etnografii
i numizmatyki oraz gromadzenie materiałów w ramach „Archiwum Pamięci Świadków i Świadectw Historii”;

2)   katalogowanie i opracowywanie naukowe zbiorów oraz prowadzenie dokumentacji powierzonych zbiorów muzealnych;

3)   prowadzenie i uzupełnianie elektronicznej bazy danych muzealiów;

4)   przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo, kontrolowanie stanu ich zachowania oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych, a także zgłaszanie Dyrektorowi Muzeum wszelkich zmian w tym zakresie;

5)   prowadzenie lub branie udziału w pracach naukowo-badawczych;

6)   prowadzenie działalności upowszechniającej i popularyzatorskiej,
a w szczególności:

a)      organizacja wystaw stałych i czasowych,

b)      realizacja innych form propagujących działalność działu oraz Muzeum;

7)      opracowywanie i publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wydawnictw naukowych i popularno-naukowych oraz artykułów, wykładów
i referatów;

8)      udostępnianie zbiorów i dokumentacji do celów naukowych, wystawienniczych, wydawniczych i edukacyjnych;

9)      realizowanie kwerend;

10)  opracowywanie planów i sprawozdań dotyczących działalności działu oraz zbiorów pozostających pod jego opieką;

11)  współpraca z innymi jednostkami, placówkami kultury, oświatowymi
i naukowymi oraz pozostałymi działami Muzeum w zakresie działalności działu;

12)  opracowywanie programów, projektów i wniosków aplikacyjnych służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność merytoryczną.

 

§12.

Do zakresu zadań Działu Upowszechniania Sztuki, Edukacji i Promocji należy
w szczególności:

1)      koordynowanie harmonogramu i opracowywanie planów wystaw;

2)      przygotowywanie i organizowanie wystaw stałych i czasowych;

3)      pomoc przy organizacji wystaw przygotowywanych w ramach innych działów;

4)      projektowanie, przygotowywanie i nadzór nad dystrybucją zaproszeń, plakatów, informatorów itp. zawierających dane ogólne oraz odnoszących się do działalności wystawienniczej i edukacyjnej Muzeum;

5)      prowadzenie kroniki działalności Muzeum;

6)      koordynowanie, prowadzenie i inspirowanie działalności oświatowej;

7)      współpraca ze szkołami (wszystkich typów i poziomów kształcenia)
w zakresie edukacji muzealnej (organizowanie lekcji, prelekcji, pokazów, konkursów, odczytów, projektów itp.);

8)      opracowywanie i publikowanie informatorów, katalogów, przewodników wystaw, wydawnictw naukowych i popularno-naukowych w tym szczególnie w zakresie publikacji ogólnych o Muzeum oraz odnoszących się do działalności edukacyjnej i wystawienniczej oraz artykułów, wykładów
i referatów;

9)      aktualizowanie danych na stronie internetowej Muzeum i innych nośnikach informacji w oparciu o materiały dostarczone przez inne działy;

10)   zajmowanie się promocją działań Muzeum;

11)   prowadzenie bieżącej współpracy z mediami przede wszystkim w zakresie informowania o planowanych i zrealizowanych wydarzeniach;

12)   współpraca i udzielanie informacji związanych z działalnością Muzeum instytucjom i osobom fizycznym w kraju i zagranicą;

13)   prowadzenie ewidencji sprzętu wystawowego, koordynowanie
i organizowanie jego wypożyczeń;

14)  opracowywanie planów i sprawozdań z działalności działu oraz z działalności merytorycznej Muzeum;

15)   współpraca z innymi jednostkami, placówkami kultury, naukowymi, oświatowymi i działami Muzeum w zakresie działalności działu;

16)   opracowywanie programów, projektów i wniosków aplikacyjnych służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność merytoryczną.

 

§13.

Do zakresu zadań Działu Dokumentacji Zabytków należy w szczególności:

1)      uaktualnianie wykazów obiektów zabytkowych ujętych w ewidencji obiektów zabytkowych;

2)      gromadzenie i zabezpieczanie dokumentacji przechowywanej w dziale;

3)      katalogowanie i opracowywanie powierzonych zbiorów oraz prowadzenie ich dokumentacji;

4)      prowadzenie i uzupełnianie elektronicznej bazy danych przechowywanych
w dziale zbiorów;

5)      udostępnianie zbiorów i dokumentacji do celów naukowych, wystawienniczych, wydawniczych i edukacyjnych;

6)      przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo, kontrolowanie stanu ich zachowania oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych, a także zgłaszanie Dyrektorowi Muzeum wszelkich zmian w tym zakresie;

7)      opracowywanie i publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wydawnictw naukowych i popularno-naukowych oraz artykułów, wykładów
i referatów;

8)       realizowanie kwerend;

9)      prowadzenie lub branie udziału w pracach naukowo-badawczych;

10)   prowadzenie działalności upowszechniającej i popularyzatorskiej,
a w szczególności:

a)      organizacja wystaw stałych i czasowych,

b)      realizacja innych form propagujących działalność działu oraz Muzeum, a także popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach oraz ich znaczeniu dla historii i kultury;

11)   prowadzenie spraw dotyczących obrony cywilnej;

12)   opracowywanie planów i sprawozdań z działalności działu oraz dotyczących zgromadzonej w dziale dokumentacji;

13)  współpraca z innymi jednostkami, placówkami kultury, naukowymi, oświatowymi i działami Muzeum w zakresie działalności działu;

14)  opracowywanie programów, projektów i wniosków aplikacyjnych służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność merytoryczną.

                                        

§14.

Do zakresu zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności:

1)      obsługa biura;

2)      prowadzenie korespondencji dotyczącej działalności organizacyjno- administracyjnej;

3)      porządkowanie i ewidencjonowanie akt założycielskich, spraw rejestracyjnych, zarządzeń i regulaminów Muzeum;

4)      opracowywanie projektów zarządzeń i regulaminów Muzeum;

5)      prowadzenie całokształtu spraw wynikających ze stosunku pracy zgodnie
z obowiązującymi przepisami;

6)      prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami akt osobowych pracowników oraz dokumentacji dotyczącej byłych pracowników Muzeum;

7)      uaktualnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznej;

8)      przygotowywanie umów z zakresu spraw związanych z funkcjonowaniem obiektów będących w posiadaniu Muzeum, w tym spraw związanych
z dzierżawą lokali będących w użytkowaniu Muzeum;

9)      koordynowanie całokształtu spraw dotyczących utrzymania na właściwym poziomie stanu technicznego obiektów;

10)  nadzór nad zabezpieczeniem p. poż. i antywłamaniowym budynków Muzeum;

11)  prowadzenie magazynu wydawnictw i środków czystości;

12)  realizowanie, na wniosek kierowników działów, zamówień wyposażenia, zakupów środków czystości i artykułów biurowych oraz prowadzenie postępowania z zakresu zakupów, dostaw, usług zgodnie z ustawą „Prawo Zamówień Publicznych”;

13)  prowadzenie spraw z zakresu przestrzegania przepisów bhp i ochrony
p. pożarowej, wyposażania pracowników w środki ochrony osobistej
i prowadzenie ich ewidencji;

14)  prowadzenie bieżących spraw finansowych, w tym prowadzenie kasy;

15)  pobieranie i zabezpieczanie czeków i druków ścisłego zarachowania oraz prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania;

16)  prowadzenie rejestru delegacji i pieczęci;

17)  prowadzenie sprawozdawczości, statystyki ruchu zwiedzających, ewidencji lekcji muzealnych;

18)  organizowanie i nadzorowanie obsługi ruchu zwiedzających Muzeum;

19)  sprzedaż biletów wstępu i wydawnictw muzealnych oraz rozliczanie finansowe wpływów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

20)  ochrona i zapewnianie bezpieczeństwa ekspozycji i eksponatów muzealnych w salach wystawowych, dbałość o właściwe korzystanie z obiektu przez zwiedzających, zwracanie uwagi na właściwe warunki zabezpieczenia eksponatów i urządzeń oraz na właściwy stosunek zwiedzających do eksponowanych przedmiotów;

21)  pomoc techniczna przy organizacji wystaw, promocji, konferencji itp.;

22)  utrzymywanie czystości we wszystkich pomieszczeniach Muzeum oraz utrzymywanie porządku przy obiektach będących aktualnie w użytkowaniu Muzeum;

23)  przeprowadzanie drobnych napraw i remontów;

24)  prowadzenie spraw dotyczących inwestycji i remontów w lokalach Muzeum, związanych z wyposażeniem i gospodarką składnikami majątkowymi;

25)  opracowywanie programów, projektów i wniosków aplikacyjnych służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

 

§15.

Biblioteka swoje zadania realizuje poprzez:

1)        gromadzenie księgozbioru przez zakupy, pozyskiwanie darów
i międzyinstytucjonalną wymianę publikacji własnych oraz prenumeratę czasopism w zakresie podstawowej działalności Muzeum;

2)        inwentaryzowanie i opracowywanie księgozbioru w formie katalogu kartkowego i elektronicznego;

3)        udostępnianie zbiorów bibliotecznych w czytelni;

4)        współpracę z innymi bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej w zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów oraz wymiany źródeł informacji
o zbiorach bibliotecznych;

5)        kontrolowanie bezpieczeństwa i stanu zachowania powierzonych zbiorów oraz zgłaszanie Dyrektorowi Muzeum wszelkich zmian w tym zakresie;

6)        realizację programu wymiany wydawnictw z instytucjami kultury oraz placówkami naukowo-badawczymi w kraju i zagranicą;

7)        prowadzenie działalności upowszechniającej i popularyzatorskiej,
a w szczególności:

a)      prowadzenie lekcji muzealnych,

b)      organizacja wystaw stałych i czasowych,

c)      realizację innych form propagujących działalność Biblioteki oraz Muzeum;

8)        realizowanie kwerend;

9)        opracowywanie planów i sprawozdań z działalności biblioteki muzealnej;

10)    realizację zobowiązań związanych z wykorzystaniem numerów ISBN i ISSN, w tym opracowywanie ankiet i wysyłanie egzemplarzy obowiązkowych;

11)    opracowywanie projektów i wniosków aplikacyjnych służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność merytoryczną.

 

Rozdział V.

Postanowienia końcowe

§16.

Każdy pracownik obowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.

§17.

Muzeum jest czynne dla zwiedzających codziennie, od wtorku do niedzieli, w godzinach ustalonych odrębnym Zarządzeniem Dyrektora Muzeum.

§18.

Zmiany w regulaminie wprowadzone będą w trybie przewidzianym dla jego ustalania, chyba że ustawy obowiązujące w dniu dokonania zmian stanowią inaczej.

 

ost. aktualizacja: 2017-06-02
Instytucja kultury Gminy-Miasto Stargard

Muzeum mobile:

apple android

Na skróty:

BIP
Facebook Tweeter Instagram RSS

Zostań z nami: