m

Rada Muzeum

ost. aktualizacja: 2020-10-20 Odsłon: 15701

Rada Muzeum


Rada Muzeum przy Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Stargardzie powołana została zgodnie z Uchwałą NR XVI/165/99 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 30 listopada 1999 r. Zgodnie z Uchwałą NR XXIII/260/08 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum w Stargardzie powołano Radę Muzeum w następującym składzie:


Rada Muzeum - kadencja 2020/2024
Ryszard Baloń
Małgorzata Bojarska
Damian Gralak
Maciej Iwańkowicz
Czesław Kwiatkowski
Stanisław Michałowski
Robert Pawlak
Andrzej Pułaski - przewodniczący Rady Muzeum
Jerzy Waliszewski
Jan Zenkner

Regulamin Rady Muzeum przy Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Stargardzie

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz.U. nr 5 poz. 25 z 1997 r. art.11, ust.8) Rada Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie ustala Regulamin Rady Muzeum.

1. Regulamin Rady Muzeum w Stargardzie Szczecińskim zwany dalej "Regulaminem" określa tryb pracy Rady Muzeum.
2. Rada Muzeum odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Kworum do głosowania, na okoliczność ważnych decyzji ustala się: 50% aktualnego składu osobowego Rady Muzeum plus 1 osoba.
4. W razie nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Muzeum członkowie Rady wybierają osobę ze swego grona, która przewodniczy posiedzeniu.
5. Posiedzenie może być zwoływane na wniosek Przewodniczącego Rady Muzeum.
W przypadkach wyjątkowych na wniosek:
- Przewodniczącego Rady Miejskiej
- Dyrektora Muzeum
- Członków Rady Muzeum ( nie mniej niż 2 osoby)
6. Posiedzenia są protokołowane przez Sekretarza Rady Muzeum.
7. Każdy członek Rady ma prawo wnoszenia do protokółu swoich uwag.
8. Protokóły z posiedzeń są podpisywane przez Przewodniczącego i Sekretarza Rady Muzeum.
9. Protokóły i inną dokumentację gromadzi i przechowuje Sekretarz Rady Muzeum.

ost. aktualizacja: 2020-10-20
Instytucja kultury Gminy-Miasto Stargard

Muzeum mobile:

apple android

Na skróty:

BIP
Facebook Tweeter Instagram RSS

Zostań z nami: