Statut Muzeum

ost. aktualizacja: 2016-01-07 Odsłon: 13220

Statut muzeum

Statut Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie zwane dalej „Muzeum”, działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.);
 4. ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.);
 5. postanowień niniejszego statutu.

§ 2

 1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Miasto Stargard.
 2. Muzeum jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury
  Nr 1 z dnia 20 marca 1992 r. prowadzonego przez Gminę Miasto Stargard.

§ 3

 1. Siedzibą Muzeum jest miasto Stargard.
 2. Terenem działania Muzeum jest miasto Stargard.
 3. W celu realizacji zadań statutowych Muzeum może działać również na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 

ROZDZIAŁ 2

CELE I ZADANIA

§ 4

Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ustawy o muzeach.

§ 5

 1. Do zakresu działania Muzeum należy:

1) gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, udostępnianie i upowszechnianie zbiorów dotyczących:

 1. przede wszystkim historii Pomorza i miasta Stargard a także uzupełnianie istniejących zbiorów szczególnie z zakresu: aptekarstwa, militariów, numizmatyki, miar i wag, medali i odznaczeń,
 2. współczesnej dokumentacji fotograficznej i kartograficznej dotyczącej Pomorza i miasta Stargard; kopii fotografii i kartografii historycznej,
 3. relacji i wspomnień świadków historii gromadzonych w „Archiwum Pamięci Świadków i Świadectw Historii”;

2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;

3) zabezpieczanie i wstępną konserwację zbiorów;

4) organizowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscyplin w nim reprezentowanych;

5) organizowanie wystaw stałych, czasowych, prowadzenie działalności oświatowej, udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i oświatowych;

6) prowadzenie biblioteki gromadzącej zbiory dotyczące historii Pomorza, miasta Stargard, historii sztuki, archeologii oraz muzealnictwa i dyscyplin pomocniczych;

7) prowadzenie działalności wydawniczej;

8) organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji w zakresie swych specjalności;

9) działanie na rzecz upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki w sposób ciągły;

10) upowszechnianie wiedzy o zabytkach.

 1. Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:

1) archeologiczne: zabytki archeologiczne pochodzące z badań archeologicznych;

2) historyczne: dokumenty, druki i rękopisy, medale, odznaczenia, pieczęcie, sztandary, listy, pocztówki, fotografie, stroje, zabytki techniki (w tym: akcesoria i sprzęty fotograficzne, odbiorniki radiowe i telewizyjne); miary i wagi oraz inne przedmioty związane z zakresem działania Muzeum;

3) artystyczne: dzieła sztuk plastycznych (malarstwo, grafika, rzeźba), rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, meble, militaria (w tym elementy umundurowania, rynsztunku i uzbrojenia), mapy, naczynia i utensylia apteczne, instrumenty muzyczne oraz inne przedmioty związane z zakresem działania Muzeum;

4) numizmatyczne: banknoty, monety, akcje i obligacje;

5) etnograficzne: przedmioty użytkowe, obiekty wyposażenia wnętrz, elementy stroju ludowego, narzędzia i sprzęty rolnicze oraz rzemieślnicze, a także inne przedmioty związane z zakresem działania Muzeum.

 1. Przy realizacji swoich celów Muzeum może współpracować z polskimi i zagranicznymi muzeami, organami administracji samorządowej i państwowej, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, uczelniami, placówkami naukowymi i oświatowymi, mediami, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

 

ROZDZIAŁ 3

NADZÓR I ZARZĄDZANIE

§ 6

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni Organizator.

§ 7

 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Organizator.
 2. Rada Muzeum składa się z 10 osób.

§ 8

 1. Dyrektora Muzeum, zwanego dalej „Dyrektorem”, powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Stargard,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia 25  października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Prezydent Miasta Stargard, który ustala regulamin konkursu.
 3. Prezydent Miasta Stargard może powierzyć zarządzanie Muzeum osobie fizycznej lub prawnej, na zasadach określonych w art. 15a ustawy dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Do osoby, której powierzono zarządzanie Muzeum stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Dyrektora.
 4. Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy Zastępcy Dyrektora do spraw Naukowych.
 5. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor.
 6. Dyrektor powołuje i odwołuje Zastępcę Dyrektora do spraw Naukowych oraz zatrudnia i zwalnia głównego księgowego po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Stargard.

§ 9

 1. Dyrektor zarządza Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.
 2. Do zakresu działania Dyrektora należy:

1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjno-gospodarczej;

2) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;

3) przedstawianie organizatorowi i właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;

4) czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi;

5) wydawanie zarządzeń;

6) wykonywanie czynności pracodawcy, w tym zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.

§ 10

Regulamin Organizacyjny Muzeum wprowadza w drodze zarządzenia Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Stargard oraz opinii organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców, działających w Muzeum.

 

ROZDZIAŁ 4

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 11

Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w:

 1. ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 2. ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.);
 3. ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

§ 12

 1. Działalność Muzeum jest finansowana:

1) z dotacji podmiotowej i celowej Organizatora;
2) dotacji celowej z budżetu państwa;
3) funduszy celowych;
4) przychodów z odpłatnej działalności kulturalnej i oświatowej;
5) spadków i darowizn;
6) przychodów z najmu i dzierżawy;
7) środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych;
8) innych źródeł.

Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest roczny plan finansowy zatwierdzany przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji otrzymanej od Organizatora.

 1. Sprawozdanie z działalności Muzeum podlega ocenie i zaopiniowaniu przez Radę Muzeum oraz zatwierdzeniu przez Organizatora.
 2. Muzeum może zaciągać kredyty i pożyczki do wysokości określonej w planie finansowym.
 3. Nadzór nad gospodarką finansową Muzeum sprawuje Prezydent Miasta Stargard.

§ 13

 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:
  1. dzierżawienia powierzchni;
  2. badań archeologicznych;
  3. działalności wydawniczej oraz sprzedaży publikacji;
  4. produkcji i sprzedaży odwzorowań i kopii muzealiów oraz pamiątek;
  5. organizacji konferencji, sympozjów, koncertów;
  6. usług reklamowych i sponsoringu;
  7. udzielania licencji, udostępniania do filmowania oraz wykonywania usług reprograficznych;
  8. organizacji i przygotowania wystaw okolicznościowych;
  9. przygotowanie ekspertyz, opracowań, opinii w zakresie odpowiadającym działalności statutowej Muzeum;
  10. przechowywania obiektów w magazynach;
  11. organizowania lekcji muzealnych.
 2. Przychody uzyskane z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu finansowania działalności wynikającej z zakresu działania Muzeum.

§ 14

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Muzeum, w zakresie jego praw i obowiązków, spraw finansowych, majątkowych i innych zobowiązań uprawniony jest jednoosobowo Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.

2. Dyrektor może udzielić pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych lub innemu pracownikowi.

3. Pełnomocnik jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych w ramach udzielonych mu przez Dyrektora pełnomocnictw.

4. Udzielenie pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 2 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Ustanowienie i odwołanie pełnomocników podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym prze Organizatora. Nie dotyczy to pełnomocników procesowych.

 

ROZDZIAŁ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

 1. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Organizator w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
 2. Zmian w statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.
ost. aktualizacja: 2016-01-07
Instytucja kultury Gminy-Miasto Stargard

Muzeum mobile:

apple android

Na skróty:

BIP
Facebook Tweeter Instagram RSS

Zostań z nami: