Struktura organizacyjna Muzeum

ost. aktualizacja: 2017-06-02 Odsłon: 12174

Struktura organizacyjna Muzeum


Dyrektor

dr hab. Marcin Majewski

Do zakresu działania Dyrektora Muzeum należy:

1)     ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjno-gospodarczej;

2)     ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;

3)     przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów rzeczowych
i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;

4)     czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi;

5)     wydawanie zarządzeń;

6)     wykonywanie czynności pracodawcy, w tym zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;

7)     reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;

8)     współpraca z Zastępcą Dyrektora ds. Naukowych w zakresie działalności merytorycznej Muzeum;

9)     współpraca z Głównym Księgowym Muzeum w zakresie spraw finansowo - księgowych i gospodarczych Muzeum;

10)  pełnienie funkcji przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego wydawnictw Muzeum w Stargardzie;

11)  stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;

12)  nadzór nad współpracą z organami samorządowymi, instytucjami, organizacjami, związkami i stowarzyszeniami a także innymi placówkami w zakresie działalności prowadzonej przez Muzeum na terenie kraju oraz poza jego granicami;

13)  nadzór, kontrola i ocena pracy działów Muzeum oraz pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach.

 

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

kustosz Jolanta Aniszewska

Do obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych należy w szczególności:

1)     współdziałanie z Dyrektorem Muzeum w zakresie działalności merytorycznej oraz celów strategicznych Muzeum wraz z określaniem sposobów ich osiągania;

2)     zastępowanie Dyrektora oraz reprezentowanie Muzeum na zewnątrz w czasie nieobecności Dyrektora;

3)     nadzór nad funkcjonowaniem i prawidłowym wykonywaniem zadań przez podległe mu komórki organizacyjne Muzeum;

4)     odpowiedzialność za kierunki i poziom merytoryczny badań naukowych prowadzonych przez Muzeum;

5)     inicjowanie i podejmowanie działań w zakresie gromadzenia i udostępniania zbiorów;

6)     inicjowanie i podejmowanie działań w zakresie nawiązywania kontaktów naukowych, jak również współdziałanie z instytucjami i stowarzyszeniami w kraju i zagranicą w zakresie działalności zbliżonej do Muzeum;

7)     nadzór merytoryczny nad promocją Muzeum, przygotowaniem i realizacją planów naukowych, planów działalności wystawienniczej, wydawniczej i edukacyjnej;

8)     nadzór nad przygotowaniem okresowych sprawozdań i planów pracy Muzeum w zakresie działalności merytorycznej;

9)     nadzór nad udzielaniem informacji naukowej.

 

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

(w organizacji)

 

Główna Księgowa

Teresa Czajewska

Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

1)     opracowywanie planów finansowych i zabezpieczenie ich prawidłowej realizacji, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i inne akty normatywne;

2)     sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych;

3)     prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;

4)     prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5)     opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, finansów i gospodarki materiałowej;

6)     opracowywanie instrukcji obiegu dokumentów finansowych oraz nadzór
i kontrola realizacji zaleceń w niej zawartych, jak również wszystkich innych operacji finansowo-rzeczowych, realizowanych przez upoważnionych pracowników Muzeum;

7)     nadzór nad prawidłowym wydawaniem, prowadzeniem i rozliczaniem wpływów z kwitariuszy przychodowych, raportów kasowych, zaliczek i innych zobowiązań finansowych;

8)     bieżąca kontrola kasy Muzeum;

9)     prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz nadzór nad gospodarką rzeczowo - materiałową i mieniem Muzeum;

10)  prowadzenie rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i innych funduszy celowych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach;

11)  prowadzenie archiwum zakładowego;

12)  nadzór nad inwentaryzacją majątku Muzeum.

 

Dział Archeologii

Kierownik Karolina Stań

Do głównych zadań Działu Archeologii należy:

1)     prowadzenie i udział w archeologicznych badaniach powierzchniowych, sondażowych, stacjonarnych, ratunkowych i interwencyjnych planowych oraz na zlecenia zewnętrzne;

2)     pozyskiwanie zbiorów archeologicznych w wyniku prowadzonych badań archeologicznych oraz przejmowanie obiektów archeologicznych od osób fizycznych i prawnych;

3)     gromadzenie, katalogowanie, opracowywanie naukowe i ewidencjonowanie zabytków archeologicznych;

4)     prowadzenie i uzupełnianie elektronicznej bazy danych muzealiów archeologicznych;

5)     wykonywanie, gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji techniczno-opisowej powstałej w toku badań archeologicznych i dokumentacji powierzonych zbiorów muzealnych;

6)     przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo, kontrolowanie stanu ich zachowania oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych, a także zgłaszanie Dyrektorowi Muzeum wszelkich zmian w tym zakresie;

7)     prowadzenie i branie udziału w pracach naukowo-badawczych;

8)     prowadzenie działalności upowszechniającej i popularyzatorskiej, a w szczególności:

a) organizacja wystaw stałych i czasowych,

b) realizacja innych form propagujących działalność działu oraz Muzeum;

9)     opracowywanie i publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań archeologicznych, wydawnictw naukowych i popularno-naukowych oraz artykułów, wykładów i referatów;

10)  udostępnianie zbiorów i dokumentacji do celów naukowych, wystawienniczych, wydawniczych i edukacyjnych;

11)  realizowanie kwerend;

12)  opracowywanie planów i sprawozdań z działalności działu oraz dotyczących zbiorów archeologicznych;

13)  współpraca z innymi jednostkami, placówkami kultury, naukowymi, oświatowymi i działami Muzeum w zakresie działalności działu;

14)  opracowywanie programów, projektów i wniosków aplikacyjnych służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność merytoryczną.

 

W skład Działu Archeologii wchodzi również Pracownia Konserwacji, do której głównych zadań należy:

1)     utrzymywanie standardów w zakresie profilaktyki i praktyki konserwacji w Muzeum;

2)     konserwowanie i restaurowanie zbiorów Muzeum oraz opieka nad powierzonymi zbiorami;

3)     przechowywanie obiektów powierzonych Pracowni w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo, a także zgłaszanie Dyrektorowi Muzeum wszelkich zmian w tym zakresie;

4)     zadania Pracowni realizowane są poprzez konserwowanie i restaurowanie zabytków archeologicznych oraz innych obiektów ze zbiorów Muzeum;

5)      prowadzenie dziennika prac konserwatorskich i dokumentacji konserwatorskiej, ewidencjonowanie obiektów przyjmowanych i wydawanych przez Pracownię, a także innej wymaganej dokumentacji;

6)     opracowywanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji prowadzonych prac konserwatorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7)     nadzór nad właściwą opieką konserwatorską dotyczącą zabytków znajdujących się w zbiorach Muzeum, a także przy organizowaniu i w trakcie trwania wystaw stałych i czasowych;

8)     przygotowywanie opinii konserwatorskich odnośnie obiektów pochodzących ze zbiorów własnych Muzeum lub depozytów oraz konsultowanie opinii konserwatorskich odnośnie obiektów wypożyczanych;

9)     udostępnianie dokumentacji do celów naukowych, wystawienniczych, wydawniczych i edukacyjnych;

10)  realizowanie kwerend;

11)  opracowywanie planów i sprawozdań z działalności Pracowni Konserwacji;

12)  współpraca z innymi jednostkami, placówkami kultury, naukowymi, oświatowymi i działami Muzeum w zakresie działalności Pracowni Konserwacji;

13)  prowadzenie i udział w pracach naukowo-badawczych oraz upowszechnianie i publikowanie ich wyników;

14)  opracowywanie programów, projektów i wniosków aplikacyjnych służących  pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność merytoryczną.

 

Dział Historii i Badań nad Społecznością Lokalną

Do głównych zadań Działu Historii i Badań nad Społecznością Lokalną należy:

1)     gromadzenie zbiorów muzealnych z zakresu historii, sztuki, etnografii i numizmatyki oraz gromadzenie materiałów w ramach „Archiwum Pamięci Świadków i Świadectw Historii”;

2)     katalogowanie i opracowywanie naukowe zbiorów oraz prowadzenie dokumentacji powierzonych zbiorów muzealnych;

3)     prowadzenie i uzupełnianie elektronicznej bazy danych muzealiów;

4)     przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo, kontrolowanie stanu ich zachowania oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych, a także zgłaszanie Dyrektorowi Muzeum wszelkich zmian w tym zakresie;

5)     prowadzenie lub branie udziału w pracach naukowo-badawczych;

6)     prowadzenie działalności upowszechniającej i popularyzatorskiej, a w szczególności:

a) organizacja wystaw stałych i czasowych,

b) realizacja innych form propagujących działalność działu oraz Muzeum;

7)     opracowywanie i publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wydawnictw naukowych i popularno-naukowych oraz artykułów, wykładów i referatów;

8)     udostępnianie zbiorów i dokumentacji do celów naukowych, wystawienniczych, wydawniczych i edukacyjnych;

9)     realizowanie kwerend;

10)  opracowywanie planów i sprawozdań dotyczących działalności działu oraz zbiorów pozostających pod jego opieką;

11)  współpraca z innymi jednostkami, placówkami kultury, oświatowymi i naukowymi oraz pozostałymi działami Muzeum w zakresie działalności działu;

12)  opracowywanie programów, projektów i wniosków aplikacyjnych służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność merytoryczną.

 

Dział Upowszechniania Sztuki, Edukacji i Promocji

Kierownik Joanna Fijałkowska

Do zakresu zadań Działu Upowszechniania Sztuki, Edukacji i Promocji należy w szczególności:

1)     koordynowanie harmonogramu i opracowywanie planów wystaw;

2)     przygotowywanie i organizowanie wystaw stałych i czasowych;

3)     pomoc przy organizacji wystaw przygotowywanych w ramach innych działów;

4)     projektowanie, przygotowywanie i nadzór nad dystrybucją zaproszeń, plakatów, informatorów itp. zawierających dane ogólne oraz odnoszących się do działalności wystawienniczej i edukacyjnej Muzeum;

5)     prowadzenie kroniki działalności Muzeum;

6)     koordynowanie, prowadzenie i inspirowanie działalności oświatowej;

7)     współpraca ze szkołami (wszystkich typów i poziomów kształcenia) w zakresie edukacji muzealnej (organizowanie lekcji, prelekcji, pokazów, konkursów, odczytów, projektów itp.);

8)     opracowywanie i publikowanie informatorów, katalogów, przewodników wystaw, wydawnictw naukowych i popularno-naukowych w tym szczególnie w zakresie publikacji ogólnych o Muzeum oraz odnoszących się do działalności edukacyjnej i wystawienniczej oraz artykułów, wykładów i referatów;

9)     aktualizowanie danych na stronie internetowej Muzeum i innych nośnikach informacji w oparciu o materiały dostarczone przez inne działy;

10)  zajmowanie się promocją działań Muzeum;

11)  prowadzenie bieżącej współpracy z mediami przede wszystkim w zakresie informowania o planowanych i zrealizowanych wydarzeniach;

12)  współpraca i udzielanie informacji związanych z działalnością Muzeum instytucjom i osobom fizycznym w kraju i zagranicą;

13)  prowadzenie ewidencji sprzętu wystawowego, koordynowanie i organizowanie jego wypożyczeń;

14)  opracowywanie planów i sprawozdań z działalności działu oraz z działalności merytorycznej Muzeum;

15)  współpraca z innymi jednostkami, placówkami kultury, naukowymi, oświatowymi i działami Muzeum w zakresie działalności działu;

16)  opracowywanie programów, projektów i wniosków aplikacyjnych służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność merytoryczną.

Dział Dokumentacji Zabytków

Kierownik Sławomir Preiss

Do zakresu zadań Działu Dokumentacji Zabytków należy w szczególności:

1)     uaktualnianie wykazów obiektów zabytkowych ujętych w ewidencji obiektów zabytkowych;

2)     gromadzenie i zabezpieczanie dokumentacji przechowywanej w dziale;

3)     katalogowanie i opracowywanie powierzonych zbiorów oraz prowadzenie ich dokumentacji;

4)     prowadzenie i uzupełnianie elektronicznej bazy danych przechowywanych w dziale zbiorów;

5)     udostępnianie zbiorów i dokumentacji do celów naukowych, wystawienniczych, wydawniczych i edukacyjnych;

6)     przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo, kontrolowanie stanu ich zachowania oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych, a także zgłaszanie Dyrektorowi Muzeum wszelkich zmian w tym zakresie;

7)     opracowywanie i publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wydawnictw naukowych i popularno-naukowych oraz artykułów, wykładów i referatów;

8)     realizowanie kwerend;

9)     prowadzenie lub branie udziału w pracach naukowo-badawczych;

10)  prowadzenie działalności upowszechniającej i popularyzatorskiej, a w szczególności:

a) organizacja wystaw stałych i czasowych,

b) realizacja innych form propagujących działalność działu oraz Muzeum, a także popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach oraz ich znaczeniu dla historii i kultury;

11)  prowadzenie spraw dotyczących obrony cywilnej;

12)  opracowywanie planów i sprawozdań z działalności działu oraz dotyczących zgromadzonej w dziale dokumentacji;

13)  współpraca z innymi jednostkami, placówkami kultury, naukowymi, oświatowymi i działami Muzeum w zakresie działalności działu;

14)  opracowywanie programów, projektów i wniosków aplikacyjnych służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność merytoryczną.

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik Agnieszka Motyl       

Do zakresu zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności:

1)     obsługa biura;

2)     prowadzenie korespondencji dotyczącej działalności organizacyjno- administracyjnej;

3)     porządkowanie i ewidencjonowanie akt założycielskich, spraw rejestracyjnych, zarządzeń i regulaminów Muzeum;

4)     opracowywanie projektów zarządzeń i regulaminów Muzeum;

5)     prowadzenie całokształtu spraw wynikających ze stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6)     prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami akt osobowych pracowników oraz dokumentacji dotyczącej byłych pracowników Muzeum;

7)     uaktualnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznej;

8)     przygotowywanie umów z zakresu spraw związanych z funkcjonowaniem obiektów będących w posiadaniu Muzeum, w tym spraw związanych z dzierżawą lokali będących w użytkowaniu Muzeum;

9)     koordynowanie całokształtu spraw dotyczących utrzymania na właściwym poziomie stanu technicznego obiektów;

10)  nadzór nad zabezpieczeniem p. poż. i antywłamaniowym budynków Muzeum;

11)  prowadzenie magazynu wydawnictw i środków czystości;

12)  realizowanie, na wniosek kierowników działów, zamówień wyposażenia, zakupów środków czystości i artykułów biurowych oraz prowadzenie postępowania z zakresu zakupów, dostaw, usług zgodnie z ustawą „Prawo Zamówień Publicznych”;

13)  prowadzenie spraw z zakresu przestrzegania przepisów bhp i ochrony p. pożarowej, wyposażania pracowników w środki ochrony osobistej i prowadzenie ich ewidencji;

14)  prowadzenie bieżących spraw finansowych, w tym prowadzenie kasy;

15)  pobieranie i zabezpieczanie czeków i druków ścisłego zarachowania oraz prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania;

16)  prowadzenie rejestru delegacji i pieczęci;

17)  prowadzenie sprawozdawczości, statystyki ruchu zwiedzających, ewidencji lekcji muzealnych;

18)  organizowanie i nadzorowanie obsługi ruchu zwiedzających Muzeum;

19)  sprzedaż biletów wstępu i wydawnictw muzealnych oraz rozliczanie finansowe wpływów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

20)  ochrona i zapewnianie bezpieczeństwa ekspozycji i eksponatów muzealnych w salach wystawowych, dbałość o właściwe korzystanie z obiektu przez zwiedzających, zwracanie uwagi na właściwe warunki zabezpieczenia eksponatów i urządzeń oraz na właściwy stosunek zwiedzających do eksponowanych przedmiotów;

21)  pomoc techniczna przy organizacji wystaw, promocji, konferencji itp.;

22)  utrzymywanie czystości we wszystkich pomieszczeniach Muzeum oraz utrzymywanie porządku przy obiektach będących aktualnie w użytkowaniu Muzeum;

23)  przeprowadzanie drobnych napraw i remontów;

24)  prowadzenie spraw dotyczących inwestycji i remontów w lokalach Muzeum, związanych z wyposażeniem i gospodarką składnikami majątkowymi;

25)  opracowywanie programów, projektów i wniosków aplikacyjnych służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

 

Biblioteka

Biblioteka swoje zadania realizuje poprzez:

1)     gromadzenie księgozbioru przez zakupy, pozyskiwanie darów i międzyinstytucjonalną wymianę publikacji własnych oraz prenumeratę czasopism w zakresie podstawowej działalności Muzeum;

2)     inwentaryzowanie i opracowywanie księgozbioru w formie katalogu kartkowego i elektronicznego;

3)     udostępnianie zbiorów bibliotecznych w czytelni;

4)     współpracę z innymi bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej w zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów oraz wymiany źródeł informacji o zbiorach bibliotecznych;

5)     kontrolowanie bezpieczeństwa i stanu zachowania powierzonych zbiorów oraz zgłaszanie Dyrektorowi Muzeum wszelkich zmian w tym zakresie;

6)     realizację programu wymiany wydawnictw z instytucjami kultury oraz placówkami naukowo-badawczymi w kraju i zagranicą;

7)     prowadzenie działalności upowszechniającej i popularyzatorskiej, a w szczególności:

a) prowadzenie lekcji muzealnych,

b) organizacja wystaw stałych i czasowych,

c) realizację innych form propagujących działalność Biblioteki oraz Muzeum;

8)     realizowanie kwerend;

9)     opracowywanie planów i sprawozdań z działalności biblioteki muzealnej;

10)  realizację zobowiązań związanych z wykorzystaniem numerów ISBN i ISSN, w tym opracowywanie ankiet i wysyłanie egzemplarzy obowiązkowych;

11)  opracowywanie projektów i wniosków aplikacyjnych służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność merytoryczną.

ost. aktualizacja: 2017-06-02
Instytucja kultury Gminy-Miasto Stargard

Muzeum mobile:

apple android

Na skróty:

BIP
Facebook Tweeter Instagram RSS

Zostań z nami: