Struktura organizacyjna Muzeum

ost. aktualizacja: 2016-03-02 Odsłon: 4233

Struktura organizacyjna Muzeum


Dyrektor

dr hab. Marcin Majewski

Do zakresu działania Dyrektora Muzeum należy:
1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjno-gospodarczej;
2) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;
3) przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów rzeczowych
i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;
4) czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi;
5) wydawanie zarządzeń;
6) wykonywanie czynności pracodawcy, w tym zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;
7) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;
8) współpraca z Zastępcą Dyrektora ds. Naukowych w zakresie działalności merytorycznej Muzeum;
9) współpraca z Głównym Księgowym Muzeum w zakresie spraw finansowo - księgowych i gospodarczych Muzeum;
10) pełnienie funkcji przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego wydawnictw Muzeum w Stargardzie;
11) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;
12) nadzór nad współpracą z organami samorządowymi, instytucjami, organizacjami, związkami i stowarzyszeniami a także innymi placówkami
w zakresie działalności prowadzonej przez Muzeum na terenie kraju oraz poza jego granicami;
13) nadzór, kontrola i ocena pracy działów Muzeum oraz pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach.

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

kustosz Jolanta Aniszewska

Do obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych należy w szczególności:
1. współdziałanie z Dyrektorem Muzeum w zakresie działalności merytorycznej oraz celów strategicznych Muzeum wraz z określaniem sposobów ich osiągania;
2. zastępowanie Dyrektora oraz reprezentowanie Muzeum na zewnątrz w czasie nieobecności Dyrektora;
3. nadzór nad funkcjonowaniem i prawidłowym wykonywaniem zadań przez podległe mu komórki organizacyjne Muzeum;
4. odpowiedzialność za kierunki i poziom merytoryczny badań naukowych prowadzonych przez Muzeum;
5. inicjowanie i podejmowanie działań w zakresie gromadzenia i udostępniania zbiorów;
6. inicjowanie i podejmowanie działań w zakresie nawiązywania kontaktów naukowych, jak również współdziałanie z instytucjami i stowarzyszeniami w kraju i zagranicą w zakresie działalności zbliżonej do Muzeum;
7. nadzór merytoryczny nad promocją Muzeum, przygotowaniem i realizacją planów naukowych, planów działalności wystawienniczej, wydawniczej
i edukacyjnej;
8. nadzór nad przygotowaniem okresowych sprawozdań i planów pracy Muzeum w zakresie działalności merytorycznej;
9. nadzór nad udzielaniem informacji naukowej.

Główna Księgowa

Teresa Czajewska

Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:
1) opracowywanie planów finansowych i zabezpieczenie ich prawidłowej realizacji, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i inne akty normatywne;
2) sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych;
3) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
4) prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej Muzeum zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
5) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, finansów i gospodarki materiałowej;
6) opracowywanie instrukcji obiegu dokumentów finansowych oraz nadzór
i kontrola realizacji zaleceń w niej zawartych, jak również wszystkich innych operacji finansowo-rzeczowych, realizowanych przez upoważnionych pracowników Muzeum;
7) nadzór nad prawidłowym wydawaniem, prowadzeniem i rozliczaniem wpływów z kwitariuszy przychodowych, raportów kasowych, zaliczek i innych zobowiązań finansowych;
8) bieżąca kontrola kasy Muzeum;
9) prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz nadzór nad gospodarką rzeczowo - materiałową i mieniem Muzeum;
10) prowadzenie rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i innych funduszy celowych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach;
11) prowadzenie archiwum zakładowego;
12) nadzór nad inwentaryzacją majątku Muzeum.

Dział Archeologii

Kierownik Karolina Stań

Do głównych zadań Działu Archeologii należy:

1) prowadzenie i udział w archeologicznych badaniach powierzchniowych, sondażowych, stacjonarnych, ratunkowych i interwencyjnych planowych oraz na zlecenia zewnętrzne;

2) pozyskiwanie zbiorów archeologicznych w wyniku prowadzonych badań archeologicznych oraz przejmowanie obiektów archeologicznych od osób fizycznych i prawnych;

3) gromadzenie, katalogowanie, opracowywanie naukowe i ewidencjonowanie zabytków archeologicznych;

4) prowadzenie i uzupełnianie elektronicznej bazy danych muzealiów archeologicznych;

5) wykonywanie, gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji techniczno-opisowej powstałej w toku badań archeologicznych i dokumentacji powierzonych zbiorów muzealnych;

6) przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo, kontrolowanie stanu ich zachowania oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych, a także zgłaszanie Dyrektorowi Muzeum wszelkich zmian w tym zakresie;

7) zapewnianie wstępnej (profilaktyczno-zabezpieczającej) konserwacji muzealiów;

8) prowadzenie dziennika prac konserwatorskich i dokumentacji konserwatorskiej;

9) przygotowywanie opinii konserwatorskich odnośnie obiektów pochodzących ze zbiorów własnych Muzeum lub depozytów oraz konsultowanie opinii konserwatorskich odnośnie obiektów wypożyczanych;

10) prowadzenie i branie udziału w pracach naukowo-badawczych;

11) prowadzenie działalności upowszechniającej i popularyzatorskiej, a w szczególności:

a) organizacja wystaw stałych i czasowych,

b) realizacja innych form propagujących działalność działu oraz Muzeum;

12) opracowywanie i publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań archeologicznych, wydawnictw naukowych i popularno-naukowych oraz artykułów, wykładów i referatów;

13) udostępnianie zbiorów i dokumentacji do celów naukowych, wystawienniczych, wydawniczych i edukacyjnych;

14) realizowanie kwerend;

15) opracowywanie planów i sprawozdań z działalności działu oraz dotyczących zbiorów archeologicznych;

16) współpraca z innymi jednostkami, placówkami kultury, naukowymi, oświatowymi i działami Muzeum w zakresie działalności działu;

17) opracowywanie programów, projektów i wniosków aplikacyjnych służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność merytoryczną.

Dział Historii i Badań nad Społecznością Lokalną

Do głównych zadań Działu Historii i Badań nad Społecznością Lokalną należy:

1) gromadzenie zbiorów muzealnych z zakresu historii, sztuki, etnografii i numizmatyki oraz gromadzenie materiałów w ramach „Archiwum Pamięci Świadków i Świadectw Historii”;

2) katalogowanie i opracowywanie naukowe zbiorów oraz prowadzenie dokumentacji powierzonych zbiorów muzealnych;

3) prowadzenie i uzupełnianie elektronicznej bazy danych muzealiów;

4) przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo, kontrolowanie stanu ich zachowania oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych, a także zgłaszanie Dyrektorowi Muzeum wszelkich zmian w tym zakresie;

5) prowadzenie lub branie udziału w pracach naukowo-badawczych;

6) prowadzenie działalności upowszechniającej i popularyzatorskiej, a w szczególności:

a) organizacja wystaw stałych i czasowych,

b) realizacja innych form propagujących działalność działu oraz Muzeum;

7) opracowywanie i publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wydawnictw naukowych i popularno-naukowych oraz artykułów, wykładów i referatów;

8) udostępnianie zbiorów i dokumentacji do celów naukowych, wystawienniczych, wydawniczych i edukacyjnych;

9) realizowanie kwerend;

10) opracowywanie planów i sprawozdań dotyczących działalności działu oraz zbiorów pozostających pod jego opieką;

11) współpraca z innymi jednostkami, placówkami kultury, oświatowymi i naukowymi oraz pozostałymi działami Muzeum w zakresie działalności działu;

12) opracowywanie programów, projektów i wniosków aplikacyjnych służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność merytoryczną.

Dział Upowszechniania Sztuki, Edukacji i Promocji

Kierownik Joanna Fijałkowska

Do zakresu zadań Działu Upowszechniania Sztuki, Edukacji i Promocji należy w szczególności:

1) koordynowanie harmonogramu i opracowywanie planów wystaw;

2) przygotowywanie i organizowanie wystaw stałych i czasowych;

3) pomoc przy organizacji wystaw przygotowywanych w ramach innych działów;

4) projektowanie, przygotowywanie i nadzór nad dystrybucją zaproszeń, plakatów, informatorów itp. zawierających dane ogólne oraz odnoszących się do działalności wystawienniczej i edukacyjnej Muzeum;

5) prowadzenie kroniki działalności Muzeum;

6) koordynowanie, prowadzenie i inspirowanie działalności oświatowej;

7) współpraca ze szkołami (wszystkich typów i poziomów kształcenia) w zakresie edukacji muzealnej (organizowanie lekcji, prelekcji, pokazów, konkursów, odczytów, projektów itp.);

8) opracowywanie i publikowanie informatorów, katalogów, przewodników wystaw, wydawnictw naukowych i popularno-naukowych w tym szczególnie w zakresie publikacji ogólnych o Muzeum oraz odnoszących się do działalności edukacyjnej i wystawienniczej oraz artykułów, wykładów i referatów;

9) aktualizowanie danych na stronie internetowej Muzeum i innych nośnikach informacji w oparciu o materiały dostarczone przez inne działy;

10) zajmowanie się promocją działań Muzeum;

11) prowadzenie bieżącej współpracy z mediami przede wszystkim w zakresie informowania o planowanych i zrealizowanych wydarzeniach;

12) współpraca i udzielanie informacji związanych z działalnością Muzeum instytucjom i osobom fizycznym w kraju i zagranicą;

13) prowadzenie ewidencji sprzętu wystawowego, koordynowanie i organizowanie jego wypożyczeń;

14) opracowywanie planów i sprawozdań z działalności działu oraz z działalności merytorycznej Muzeum;

15) współpraca z innymi jednostkami, placówkami kultury, naukowymi, oświatowymi i działami Muzeum w zakresie działalności działu;

16) opracowywanie programów, projektów i wniosków aplikacyjnych służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność merytoryczną.

Dział Dokumentacji Zabytków

Kierownik Sławomir Preiss

Do zakresu zadań Działu Dokumentacji Zabytków należy w szczególności:

1) uaktualnianie wykazów obiektów zabytkowych ujętych w ewidencji obiektów zabytkowych;

2) gromadzenie i zabezpieczanie dokumentacji przechowywanej w dziale;

3) katalogowanie i opracowywanie powierzonych zbiorów oraz prowadzenie ich dokumentacji;

4) prowadzenie i uzupełnianie elektronicznej bazy danych przechowywanych w dziale zbiorów;

5) udostępnianie zbiorów i dokumentacji do celów naukowych, wystawienniczych, wydawniczych i edukacyjnych;

6) przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo, kontrolowanie stanu ich zachowania oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych, a także zgłaszanie Dyrektorowi Muzeum wszelkich zmian w tym zakresie;

7) opracowywanie i publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wydawnictw naukowych i popularno-naukowych oraz artykułów, wykładów i referatów;

8) realizowanie kwerend;

9) prowadzenie lub branie udziału w pracach naukowo-badawczych;

10) prowadzenie działalności upowszechniającej i popularyzatorskiej, a w szczególności:

a) organizacja wystaw stałych i czasowych,

b) realizacja innych form propagujących działalność działu oraz Muzeum, a także popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach oraz ich znaczeniu dla historii i kultury;

11) prowadzenie spraw dotyczących obrony cywilnej;

12) opracowywanie planów i sprawozdań z działalności działu oraz dotyczących zgromadzonej w dziale dokumentacji;

13) współpraca z innymi jednostkami, placówkami kultury, naukowymi, oświatowymi i działami Muzeum w zakresie działalności działu;

14) opracowywanie programów, projektów i wniosków aplikacyjnych służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność merytoryczną.

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik Agnieszka Motyl       

Do zakresu zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności:

1) obsługa biura;

2) prowadzenie korespondencji dotyczącej działalności organizacyjno- administracyjnej;

3) porządkowanie i ewidencjonowanie akt założycielskich, spraw rejestracyjnych, zarządzeń i regulaminów Muzeum;

4) opracowywanie projektów zarządzeń i regulaminów Muzeum;

5) prowadzenie całokształtu spraw wynikających ze stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6) prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami akt osobowych pracowników oraz dokumentacji dotyczącej byłych pracowników Muzeum;

7) uaktualnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznej;

8) przygotowywanie umów z zakresu spraw związanych z funkcjonowaniem obiektów będących w posiadaniu Muzeum, w tym spraw związanych z dzierżawą lokali będących w użytkowaniu Muzeum;

9) koordynowanie całokształtu spraw dotyczących utrzymania na właściwym poziomie stanu technicznego obiektów;

10) nadzór nad zabezpieczeniem p. poż. i antywłamaniowym budynków Muzeum;

11) prowadzenie magazynu wydawnictw i środków czystości;

12) realizowanie, na wniosek kierowników działów, zamówień wyposażenia, zakupów środków czystości i artykułów biurowych oraz prowadzenie postępowania z zakresu zakupów, dostaw, usług zgodnie z ustawą „Prawo Zamówień Publicznych”;

13) prowadzenie spraw z zakresu przestrzegania przepisów bhp i ochrony p. pożarowej, wyposażania pracowników w środki ochrony osobistej i prowadzenie ich ewidencji;

14) prowadzenie bieżących spraw finansowych, w tym prowadzenie kasy;

15) pobieranie i zabezpieczanie czeków i druków ścisłego zarachowania oraz prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania;

16) prowadzenie rejestru delegacji i pieczęci;

17) prowadzenie sprawozdawczości, statystyki ruchu zwiedzających, ewidencji lekcji muzealnych;

18) organizowanie i nadzorowanie obsługi ruchu zwiedzających Muzeum;

19) sprzedaż biletów wstępu i wydawnictw muzealnych oraz rozliczanie finansowe wpływów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

20) ochrona i zapewnianie bezpieczeństwa ekspozycji i eksponatów muzealnych w salach wystawowych, dbałość o właściwe korzystanie z obiektu przez zwiedzających, zwracanie uwagi na właściwe warunki zabezpieczenia eksponatów i urządzeń oraz na właściwy stosunek zwiedzających do eksponowanych przedmiotów;

21) pomoc techniczna przy organizacji wystaw, promocji, konferencji itp.;

22) utrzymywanie czystości we wszystkich pomieszczeniach Muzeum oraz utrzymywanie porządku przy obiektach będących aktualnie w użytkowaniu Muzeum;

23) przeprowadzanie drobnych napraw i remontów;

24) prowadzenie spraw dotyczących inwestycji i remontów w lokalach Muzeum, związanych z wyposażeniem i gospodarką składnikami majątkowymi;

25) opracowywanie programów, projektów i wniosków aplikacyjnych służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Biblioteka

Biblioteka swoje zadania realizuje poprzez:

1) gromadzenie księgozbioru przez zakupy, pozyskiwanie darów i międzyinstytucjonalną wymianę publikacji własnych oraz prenumeratę czasopism w zakresie podstawowej działalności Muzeum;

2) inwentaryzowanie i opracowywanie księgozbioru w formie katalogu kartkowego i elektronicznego;

3) udostępnianie zbiorów bibliotecznych w czytelni;

4) współpracę z innymi bibliotekami i ośrodkami informacji naukowej w zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów oraz wymiany źródeł informacji o zbiorach bibliotecznych;

5) kontrolowanie bezpieczeństwa i stanu zachowania powierzonych zbiorów oraz zgłaszanie Dyrektorowi Muzeum wszelkich zmian w tym zakresie;

6) realizację programu wymiany wydawnictw z instytucjami kultury oraz placówkami naukowo-badawczymi w kraju i zagranicą;

7) prowadzenie działalności upowszechniającej i popularyzatorskiej, a w szczególności:

a) prowadzenie lekcji muzealnych,

b) organizacja wystaw stałych i czasowych,

c) realizację innych form propagujących działalność Biblioteki oraz Muzeum;

8) realizowanie kwerend;

9) opracowywanie planów i sprawozdań z działalności biblioteki muzealnej;

10) realizację zobowiązań związanych z wykorzystaniem numerów ISBN i ISSN, w tym opracowywanie ankiet i wysyłanie egzemplarzy obowiązkowych;

11) opracowywanie projektów i wniosków aplikacyjnych służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność merytoryczną.

ost. aktualizacja: 2016-03-02
Instytucja kultury Gminy-Miasto Stargard

Muzeum mobile:

apple android

Na skróty:

BIP
Facebook Tweeter Instagram RSS

Zostań z nami: