m

Działalność naukowa

aktualizowano: 2013-09-25 Odsłon: 4107

Archeologia Stargardu. Badania zachodniej części kwartału V

Archeologia Stargardu. Badania zachodniej części kwartału V
Autor projektu: Karol Kwiatkowski
Czas realizacji: 2012 rok

Projekt (752/12) został dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet, Ochrona zabytków archeologicznych oraz przez Gminę Miasto Stargard Szczeciński.

Celem projektu jest prezentacja, analiza i interpretacja źródeł archeologicznych, które odkryto w trakcie ratowniczych prac wykopaliskowych zachodniej części jednego z przyrynkowych kwartałów (nr V) Starego Miasta w Stargardzie. Wnioski wynikające z badań materiału zawarte zostaną w opracowaniach autorskich, stanowiących efekt końcowy projektu. Staną się one częścią pierwszego tom serii wydawniczej pt. Archeologia Stargardu.

Ze względu na zamknięty obszar badań, już w momencie prowadzenia prac archeologicznych zaistniała możliwość zarejestrowania rozplanowania przestrzennego i linii zabudowy zachodniej części kwartału V. Z uwagi na taką sytuację, jak i na skutek pozyskania w trakcie prac materiału badawczego, podjęto decyzję o kompleksowym opracowaniu wszelkich źródeł wytworzonych i używanych przez dawnych mieszkańców miasta nad Iną. Materiał zebrany w trakcie badań archeologicznych to przede wszystkim średniowieczne i nowożytne elementy kultury materialnej, takie jak wyroby ceramiczne, przedmioty szklane i metalowe, wyroby skórzane oraz zabytki drewniane. Podczas prac pozyskano także zbiór współczesnych przedmiotów, głównie militariów, zalegających w dawnej siedzibie jednej z wojskowych grup terenowych. Pozyskane egzemplarze poddano, w miarę możliwości, konserwacji oraz podjęto próbę ich rekonstrukcji.

Szczegółowe opracowanie źródeł archeologicznych jest niezbędnym uzupełnieniem historii miasta oraz wnosi istotny wkład do badań nad archeologią miast. Poprzez zaprezentowanie zabytków w całej swej okazałości po konserwacji, będzie można wysnuć kolejne przypuszczenia co do rozwoju lokalnego rzemiosła i handlu. Określić będzie można również sytuację polityczną i gospodarczą oraz co jest bardzo istotne, podjąć próbę określenia warunków życia i statusu społecznego dawnych mieszkańców Stargardu. Pomocne w tym będą specjalistyczne analizy archeobotaniczne i archeozoologiczne, dzięki którym można będzie określić składniki diety dawnych mieszkańców miasta. Badania te przyczynią się do poznania aspektów wykorzystywania roślin uprawnych, użytkowych i tych, które były pozyskiwane ze stanu dzikiego. Uzupełniona również zostanie wiedza na temat hodowli zwierząt i udziału mięsa w diecie mieszkańców.

W projekcie zostanie omówiona także architektura odkrytych reliktów piwnic kamienic oraz wybiórczo zachowane ślady zagospodarowania parcel, w tym dobrze zachowanej konstrukcji drewnianej późnośredniowiecznej latryny. Podjęte zostaną także analizy o charakterze spocjotopograficznym.

Końcowym rezultatem projektu Archeologia Stargardu. Badania zachodniej części kwartału V, będzie wydanie publikacji o tym samym tytule. Tom I Archeologii Stargardu zawierać będzie zbiór artykułów, które ukazywać będą wyniki analiz materiału źródłowego oraz prac laboratoryjnych. Publikacja będzie poddana recenzji.

W projekcie wzięły udział następujące osoby merytoryczne (w kolejności alfabetycznej):
-Izabela Bobik, archeolog – Szczecin
-Karol Demkowicz, archeolog, doktorant – Katedra Bronioznawstwa i Kultury Materialnej Średniowiecza, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
-dr Andrzej Janowski, archeolog – Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich, Szczecin
-dr Joanna Koszałka, archeolog, archeobotanik – Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Poznań
-Karol Kwiatkowski, archeolog – Dział Archeologiczny Muzeum w Stargardzie
-Grażyna Lupa, konserwator zabytków – Dział Konserwacji, Archiwum Państwowe w Szczecinie
-dr Marcin Majewski, archeolog – Katedra Archeologii, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Muzeum w Stargardzie
-dr hab. prof. UMK Daniel Makowiecki, archeozoolog, archeolog – Pracownia Rekonstrukcji Środowiska Przyrodniczego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
-Arkadiusz Michalak, historyk, archeolog – Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze, z/s w Świdnicy
-dr Teresa Radek, zoolog – Katedra Anatomii i Histologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
-prof. dr hab. Marian Rębkowski, archeolog, (recenzent publikacji) – Katedra Archeologii, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Szczeciński; Instytut Archeologii i Etnologii PAN, oddział w Szczecinie
-Paulina Romanowicz, historyk, archeolog,doktorantka – Katedra Archeologii, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Szczeciński; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich, Szczecin
-Karolina Stań, archeolog – Dział Archeologiczny Muzeum w Stargardzie
-Andrzej Zyśko, historyk – Szczecinek.

W projekcie wzięły udział następujące osoby techniczne (w kolejności alfabetycznej):
-Marcin Burdziej –wykonanie dokumentacji rysunkowej wyrobów ceramicznych okresu nowożytnego, Dział Upowszechniania Sztuki, Muzeum w Stargardzie
-Ewa Piasek – tłumaczenia na język niemiecki, Berlin
-Cyprian Rysz – kompozycje graficzne, Stargard
-Krzysztof Szypowski – korekta językowa (język polski), Stargard
-Dr. Rolf Voß – korekta językowa (język niemiecki), Regionalmuseum Neubrandenburg.

aktualizowano: 2013-09-25
Wszystkich rekordów:

Muzeum mobile:

apple android

Na skróty:

BIP
Facebook Tweeter Instagram RSS

Zostań z nami: